top of page

קשר ווירטואלי עם תלמידים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה


בעוד שבימים כתיקונם, היכולת לייצר ולשמר קשר עם תלמידים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה, מהווה כלי משמעותי בחינוך המיוחד. העבודה עם תלמידי החינוך המיוחד מאתגרת גם בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות חירום וביציאה משגרה. בנוסף, המציאות החדשה מחייבת התנהלות ושימוש בכלים חדשים הן מצד המורים, וכמובן גם מצד התלמידים, שהינם בעלי אוריינות טכנולוגית משתנה, מסוגלות שונה ביכולות שפה, קריאה וכתיבה, וחסמים פסיכולוגיים ואישיותיים נוספים.

בשיחות שקיימנו עם צוותי החינוך ניכר שיש צורך במציאת כלים נוספים שיסייעו להם להמשיך ולטפח את התקשורת והקשר האישי עם התלמידים. המורים העידו כי תהליך הלמידה מהווה עבורם אמצעי, המסייע להם להעלות מחויבות אצל התלמידים ולרתום את התלמידים למסגרת. במעבר ללמידה המקוונת, המורים העידו שהם מתקשים לייצר שגרה ומסגרת קבועה לתלמידים והם מרגישים שנדרשת מהם יצירתיות הן בבחינת החומר המועבר, והן בבחינת המתודות והכלים הטכנולוגיים, כדי להיות אטרקטיביים מספיק, ביחס לשלל הגירויים שנמצאים סביב התלמידים. יתרה מכך, המורים הדגישו שעל מנת להגביר את מחויבות התלמידים ללמידה, הם זקוקים מצד אחד לכלים שיאפשרו להם עבודה פרטנית עם התלמידים (למשל ביצירת כרטיסיות ניווט, או לו”ז אישי) ומצד שני, הם זקוקים לפלטפורמות שיאפשרו להם עבודה משותפת עם הכית כולה, ובה התלמידים יראו כיצד המטלות או התרגילים שלהם משתלבים בתוצר כיתתי משותף כלשהו.

חשוב לקחת בחשבון שמצד התלמידים, האתגר כפול ומכופל – בראש ובראשונה משום שקיימת שונות רבה ביניהם מבחינת היכולות והאוריינות שלהםוכי לרובם סף תסכול נמוך מאוד בהתמודדותם עם כלי הלמידה המקוונת. יתרה מכך, חלק מהתלמידים מתקשים בהרשמה או התקנה של אפליקציות, בד בבד חלק מהתלמידים בעלי אוריינות טכנולוגית מצוינת והם זקוקים לאתגרים לימודיים וטכנולוגיים. המורים צריכים לקחת בחשבון משתנים רבים בתהליך בחירת הכלי הטכנולוגי.

בשבועות האחרונים ביצענו באלומות אור, מחקר מעמיק בקרב מורים ואנשי חינוך לתלמידים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה, במטרה לברר את צרכיהםהייחודיים הספציפיים. התהליך שערכנו, סייע לנו למפות את הכלים הטכנולוגיים הקיימים ולהתאים באופן מדויק ככל הניתן את הכלים המתאימים ביותר לצרכיהם. את הכלים שמצאנו חשפנו בסדרה של וובינרים וסדנאות שקיימנו למורים ואנשי חינוך לתלמידים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה, ואנו שמחים לשתף איתכם דוגמא למהלך שיעור:

לפני השיעור – מצאנו כלי שיסייע לכם לייצר ולשלוח לתלמידים סרטוני וידאו שמציגים אתכם מדברים אל התלמידים ומזמינים אותם לשיעור. לחילופין – תלמידים יכולים לייצר בעצם סרטונים ולשתף עם חבריהם כחלק ממטלה או הכנה ללימוד נושא. במהלך השיעור – מצאנו עבורכם פלטפורמה של כיתה ווירטואלית, שמאפשרת לכם לנהל את השיעור באופן וירטואלי, תוך שליטה מלאה בשיעור ובהרשאות של התלמידים. מתודות – מצאנו לכם מספר כלים וירטואליים שיסייעו למורים ליצור כרטיסיות ניווט או לו”ז יומי, שאותם ניתן לשתף עם התלמידים ולעבוד איתם באופן פרטני. לאחר השיעור – מצאנו עבורכם מספר כלים שיאפשרו לכם ליצור דפי עבודה, תרגולים וחידונים, אותם תוכלו לשלוח לתרגילים כחזרה על הנושא הנלמד או הכנה לשיעור הבא.

מוזמנים לצפות בוובינר המלא:Commenti


bottom of page